دوره و شماره: دوره 27، 6-96 - شماره پیاپی 97، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-184 
بررسی تاثیر قطر ذرات از پیش تشکیل‌شده ژل‌پلیمر (پلی‌اکریل‌آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی

صفحه 142-154

10.22078/pr.2017.2648.2224

اقدس حیدری؛ محسن وفایی‌سفتی؛ ابراهیم واشقانی‌فراهانی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری


بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی

صفحه 155-166

10.22078/pr.2017.2590.2192

سید علی جعفری؛ رضا آذین؛ محمد محمدی باغملایی؛ شهریار عصفوری؛ عاطفه نوشادی؛ فریده عبدالهی