بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدل‌سازی و توسعه نرم‌افزار، پردیس توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 گروه ترمودینامیک، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران

3 گروه گاز، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

چکیده

رسوب ذرات آسفالتین روی سطوح انتقال، مانند محیط متخلخل مخزن، دیواره چاه و خطوط انتقال یکی از چالش‌های بهره‌برداری و تولید نفت از مخازن است. در مطالعات انتقال جرم آسفالتین از سیال به سطح، حرکت جریان چند فازی نفت، گاز و جامد اندازه ذرات آسفالتین برای تخمین مکان، زمان و مقدار تشکیل رسوب ضروری است. چگونگی تغییر اندازه ذرات آسفالتین در شرایط مختلف ترمودینامیکی از جمله سوالاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطالعه ابتدا با انجام آزمایش‌ سارا  مقدار ناپایداری آسفالتین در یک نمونه از نفت‌های سنگین کشور مشخص شد. با توجه به ناپایداری آسفالتین در این نفت، از طریق آزمایش فیلتراسیون تحت دما و فشار، رفتار ترمودینامیکی آسفالتین نسبت به دما در محدوده 283 تا K 365 و فشار 13 تا Mpa 34 مشخص شد. در ادامه با استفاده از سیستم میکروسکوپ نوری تحت فشار اندازه ذرات آسفالتین و توزیع این ذرات در 12 نقطه دمایی و فشاری اندازه‌گیری شد. نتایج مطالعات نشان داد که هر دو ویژگی اندازه ذره و توزیع ذرات نسبت به دما و فشار حساسیت نشان می‌دهند. از سوی دیگر نتایج ترمودینامیکی و ذره‌نگاری تطابق مناسبی دارند. در نهایت نتایج آزمایشگاهی به دست آمده با استفاده از تابع LINEST نرم‌افزار اکسل در قالب یک رابطه تجربی مدل‌سازی گردید. از آنجا که فرآیند جذب و انتقال جرم ذرات آسفالتین به دیواره سنگ تابعی از اندازه ذرات آسفالتین است نتایج این مطالعه می‌تواند حلقه واسطه‌ای برای ارتباط رفتار ترمودینامیکی آسفالتین و مدل‌سازی فرآیند تشکیل رسوب آسفالتین در ستون یک چاه نفت باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experimental Study of Temperature and Pressure Effects on Asphaltene Particles Size and Distribution Change, a Case Study on a Heavy Oil Sample

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zeinali Hasanvandm 1
  • Farzaneh Feyzi 2
  • Seyed Ali Mousavi Dehghani 1
  • Reza Mosayebi Behbahani 3
1 Modeling and Software Development Group, Petroleum Exploration and Production Section, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Thermodynamics Research Laboratory, School of Chemical Engineering, Tehran, Iran University of Science and Technology
3 Gas Department, Petroleum Engineering Faculty, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the challenges of the exploitation and production of oil from reservoirs is the deposition of asphaltene particles on the transfer surfaces; such as, porous media, wells and piplines. Knowing about the particle size of asphaltene, in the studies of solid mass transfer of fluid to the surface, is essential to estimate the location, amount and time of the scale. One of the questions wich has been studied less is «How do the sizes of asphaltene particles change at different thermodynamic conditions?» In this study, asphaltene instability in one of the iranian heavy oil was determined by SARA test, initially. Thermodynamic behavior of asphaltene was found through filtration tests in high pressure and temperature conditions. Then, using an optical microscope, the sizes and distributions of the asphaltene particles were measured at 12 temperature and pressure points. The experimental results showed that both particle sizes and distribution of particles are sensitive to temperature and pressure. The thermodynamic and microscopic results are matched appropriately. Finally, the obtained experimental results were modeled in the form of an empirical correlation. The results of this study could be as an integrated chain between thermodynamic behavior of the asphaltene and the transfer phenomena of the asphaltene deposition in the oil well column and reservoir porous media.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene
  • Particle Size
  • Particle Distribution
  • heavy oil
  • High Temperature
  • High Pressure
[1]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Prefouling behavior of suspended particles in petroleum fluid flow,” Scintia Iranica, Vol. 17, Issue 1, pp. 77-85, 2010.##
[2]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Asphaltene and other heavy-organic particle deposition durin g transfer and production operation,” in Production Operation  Symposium, SPE 29488: Oklahoma City, Oklahoma, U.S.A. 1995.##
[3]. Mousavi Dehghani S. A., Vafaie Sefti M. and Mansoori G. A., “An analysis of methods for determination of onsets of asphaltene phase separations,” Journal of Petroleum Science and Engineering, 42, pp. 145–156, 2004.##
[4]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Heavy-organic particle deposition from petroleum fluid flow in oil wellsand pipelines,” Petroleum Science, Vol. 7, pp. 502-508, 2010.##
[5]. Ferworn K. A., Svrcek W. Y., and Mehrotra A. K., “Measurement of asphaltene particle size distributions in crude oils diluted with n-Heptane”, Ind. Eng. Chem. Res, Vol. 32, pp. 955-959, 1993.##
[6]. Mullins O. C., betancourt S. S., Francois E. C. and Jefferson X. D., “The colloidal structure of crude oil and the structure of oil reservoirs,” Energy & Fuels, Vol.21, Issue. 5, p. 2785, 2007.##
[7]. Khoshandam A. and Alamdari A., “Kinetics of asphaltene precipitation in a Heptane-Toluene mixture,” Energy Fuels, Vol. 24, pp. 1917-1924, 2010.##
[8]. Hasanvand M. Z., Ahmadi M. A., and Behbahani R. M., “Solving asphaltene precipitation issue in vertical wells via redesigning of production facilities,” Petroleum, Vol.1, Issue.7, pp. 139-145, 2015.##
[9]. Kohse, N. and Maeda O., “Modelling phase behavior including the effect of pressure and temperature on Asphaltene Precipitation,” in SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Brisbane, Australia, 2000.##
[10]. Tavakkoli M., Panuganti S.R., Taghikhani V., Pishvaie M. R. and Chapman W. G., “Precipitated asphaltene amount at high-pressure and high-temperature conditions,” Energy Fuels, Vol. 28, pp. 1596-1610, 2014.##
[11]. Priyanto S., Mansoori G. A. and Suwono A., “Structure and properties of micelles and micelle coacervates of asphaltene macromolecule,” AIChE, Nanotechnology Proceed, 2001.##
[12]. Leontaritis K. J. and Mansoori G. A., “Asphaltene flocculation during oil recovery and processing: a thermodynamic-colloidal model,” in The SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, San Antonio, USA, 1987.##
[13]. Agrawal P., Schoeggl F. F., Satyro M. A., Taylor S. D. and Yarranton H. W., “Measurement and modeling of the phase behavior of solvent diluted bitumens,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 334, pp. 51-64, 2012.##
[14]. Mohammadi A. H. and Richon D., “A Monodisperse thermodynamic model for estimating asphaltene precipitation,” AIChE Journal, Vol. 53, Issue. 11, pp. 2940-7,2007.##
[15]. Chung T. Horng, “Thermodynamic modeling for organic solid precipitation,” in 67th Annual Technical Conf. and Exhibition, Washington, DC, U.S.A.,1992.##
[16]. H. Alboudwarej, K. A., beck J., Svrcek W. Y., Yarranton H. W., “Regular Solution Model for Asphaltene Precipitation from Bitumens and Solvents,” AIChE Journal, Vol.49, Issue.11, pp. 2948-2956, 2003.##
[17]. Hu Y. F., Liu N., Chu Y. P., Park S. J., Mansoori G. A. and Guo T. M., “Measurement and corresponding states modeling of asphaltene precipitation in Jilin reservoir oils,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 41, pp. 169- 182, 2004.
[18]. Ting P. D., Hirasaki G. J. and Chapman W. G., “Modeling of asphaltene phase behavior with the SAFT equation of state,” Petroleum Science and Technology, Vol. 21 Issue 3-4, pp. 647-661, 2003.##
[19]. Tareta C. E. and haskett M. A., “A practical solution to the problem of asphaltene deposits Hassi Messaoud field,” Algeria. Journal of Petroleum Technology, 17(4): p. 387, 1965.##
[21]. Alkafeef S. F., Al-Medhadi F. and Al-Shammari A., “A simplified method to predict and prevent asphaltene deposition in oilwell tubing: field case,” Ocity of Petroleum Engineering Journal, Vol. 20 Issue 2, pp. 126, 2005.##
[22]. Ramirez-Jaramillo E., Lira-Galeana C. and Manero O., “Modeling asphaltene deposition in production pipelines,” Energy & Fuels, Vol. 20, pp. 1184-1196, 2006.##
[23]. Shirdel M., Paes D., Ribeiro P. and Sepehrnoori K., “Evaluation and comparison of different models for asphaltene particle deposition in flow streams,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 84-85, pp. 57-71, 2012.##
[24]. Mirzayi B., Mousavi-Dehghani S. A., and Behruz-Chakan M., “Modeling of asphaltene deposition in pipelines,” Journal of Petroleum Science and Technology, Vol. 3, Issue 2, pp. 15-23, 2013.##
[25]. Soulgani B. S., Rashtchian D., Tohidi B., Jamialahmadi M., “Integrated modelling methods for asphaltene deposition in wellstring,” Journal of the Japan Petroleum Institute, Vol. 52, Issue 6, pp. 322-331, 2009.##
[26]. Arciniegas L. M., T. babadagli, “Asphaltene precipitation, flocculation and deposition during solvent injection at elevated temperatures for heavy oil recovery,” Fuel, Vol. 124: p. 202-211.##
[27]. behbahani T. J., Ghotbi C., Taghikhani V., Shahrabadi A., “A new model based on multilayer kinetic adsorption mechanism for asphaltenes adsorption in porous media during dynamic condition,” Fluid Phase Equilibria, Vol.375, pp.236-245, 2014.##
[28]. Wang, S. and Civan F., “Productivity decline of vertical and horizontal wells by asphaltene deposition in petroleum reservoirs,” SPE 64991, 2001.##
[29]. Civan F., Knapp R., Ohen H., “Alteration of permeability by fine particle processes,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol.3, Issue.1/2, pp.65-79, 1989.##
[30]. Hamadou R., Khodja M., Kartout M., Jada A., “Permeability reduction by asphaltenes and resins deposition in porous media,” Fuel, Vol.87, Issue.10-11, pp.2178-2185, 2008.##
[31]. Khammar M. and Shaw J.M., “Estimation of phase composition and size of asphaltene colloidal particles in mixtures of asphaltene + polystyrene + toluene at 293 K and atmospheric pressure,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 332, pp.105–119, 2012.##
[32]. Rastegari K., Svrcek W. Y. and Yarranton H. W., “Kinetics of asphaltene flocculation,” Ind. Eng. Chem .Res, Vol. 43, pp. 6861-6870, 2004.##
[33]. Hoepfner M. P., Limsakoune V., Chuenmeechao V., Maqbool T., and Fogler H. S., “A fundamental study of asphaltene deposition,” Energy Fuels, Vol.27, Issue. 2, pp. 725 −735, 2013.##
[34]. Buckley J. S., “Asphaltene deposition,” Energy Fuels, Vol. 26, , pp. 4086−409, 2012.##
[35]. Mansur R. E. C., de Melo A. R. and Lucas E. F., “Determination of asphaltene particle size: influence of flocculant, additive, and temperature,” Energy Fuels. Vol. 26, pp.4988−4994, 2012.##
[36]. Maqbool T., “Understanding the kinetics of asphaltene precipitation from crude oils,” in Chemical Engineering, Ph.D. Thesis, University of Michigan, 2011.##
[37]. Nielsen B. B., Svrcek W. Y., Mehrotra A. K., “Effects of temperature and pressure on asphaltene particle size distributions in crude oils diluted with n-pentane,” Ind. Eng. Chem. Res, Vol.33, pp.1324-1330, 1994.##
[38]. Rogel E., Miao T., Vien J. and Roye M., “Comparing asphaltenes: deposit versus crude oil,” Fuel. Vol.147, pp.155-160, 2015.##
[39]. Felipe S. M., Oliver G. S. and Valle S. F., “Predicting SARA composition of crude oil by means of NMR,” Fuel, Vol. 110, pp. 318-321, 2013.##
[40]. Mele´ndez L. V., Jorge A. L., Ruiz A. O., Pachon Z. and Ospino E. M., “Prediction of the SARA analysis of colombian crude oils using ATR-FTIR spectroscopy and chemometric methods,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 90-91, pp. 56-60, 2012.##
[40]. Available from: http://www.gonotec.com/products/osmomat-010.##
[41]. http://www.leica-microsystems.com/products/stereo-microscopes-macroscopes/macroscopes/ details/product/leica-z16-apo-a/##