طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار کارشناس برای تبدیل PFD به P&ID

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده

در این مقاله یک سیستم کارشناس فازی به‌منظور کمک در تبدیل PFD به P&ID توسعه داده شد. طراحی بستر دانش این سیستم براساس ترکیب دو تکنیک رایج نمایش دانش شامل نمایش برمبنای قوانین و نمایش برمبنای چهارچوب‌ها، انجام شد. این سیستم کارشناس فازی شامل دو بخش عمده پایگاه داده‌ها و برنامه اجرایی می‌باشد. پایگاه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Rational Rose طراحی و توسط نرم‌افزار InterBase پیاده‌سازی شد. برنامه اجرایی نیز برمبنای ایده شیءگرایی و استاندارد UML طراحی و سپس با استفاده از کامپایلر Borland C++ Builder پیاده‌سازی گردید. در نهایت کارایی این نرم‌افزار کارشناس فازی با اعمال PFD واحد صنعتی Super Fractionation یک پالایشگاه گاز ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که نرم‌افزار کارشناس توسعه داده شده به شرط داشتن یک بستر دانش غنی به خوبی قادر به تبدیل PFD واحدهای صنعتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of an Expert Software for PFD to P&ID Conversion

نویسندگان [English]

  • B. Baloochy
  • R. Bozorgmehri
Chemical & Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

A fuzzy expert system has been developed to aid in PFD to P&ID conversion. The knowledge base of this system has been designed according to the following representation techniques: 1) Rule based representation and 2) Frames. The fuzzy expert system consists of two main parts: database and application program. The database has been designed using Rational Rose Software and implemented using InterBase. The application program has been designed based on object oriented paradigm and UML standard and then it has been implemented using Borland C++ Builder compiler. Performance of the developed software has been evaluated based on the super fractionation unit of a gas refinery. This case study shows that the software is capable of handling an industrial PFD providing a rich knowledge base.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PFD
  • P&ID
  • Expert System
  • Fuzzy Logic
  • Chemical Industry
منابع
[1] Carrasco E.F., Rodriguez J., Punal A., Roca E. & Lema J.M., “Rule-based diagnosis and supervision of a pilot-scale wastewater using fuzzy logic techniques”, Expert Systems Application, Vol. 22, pp. 11– 20, 2002.
[2] Kandel A., Fuzzy Expert Systems, CRC Press, Orlando, 1992.
[3] Zimmermann H.J., Fuzzy sets decision making and experts system, Kluwer Academic, Dordrecht, 1987.
[4] Hong T.P. & Lee C.Y., “Introduction of fuzzy rules and membership functions from training examples”, Fuzzy Sets Systems, Vol. 84, pp. 33–47, 1996.
[5] Cheung C., Shen Q. & Milne R., A fuzzy expert system for turbo machinery diagnosis, Intelligent Application, 1996.
[6] Kandel A., Fuzzy expert systems, CRC Press, Orlando, 1991.
[7] Ross P. & Shen Q., Expert systems, University of Edinburgh, 1995.
[8] Graham I. & Jones P., Expert system-knowledge uncertainty and decision, Chapman Computing, pp. 117–158, 1988.
[28] Durkin J., Expert systems design and development, Macmillan Publishing Company, 1994.
[29] Boggs W. & Boggs M., Mastering UML with Rational Rose 2002, SYBEX Inc., 2002.
[30] Riel A. J., Object-oriented design heuristics, Addison Wesley, 1996.
[31] Forsyth R., Expert systems principles and case studies, 2nd Ed., Chapman and Hall Computing, 1989.
[32] Shaldon R., SQL: A Beginner’s Guide, 2nd Ed., McGraw-Hill, 2003.
[33] Liptak B.G., “Instrument engineer's handbook: process control”, 3rd Ed., Vol. I & II, Butterworth-Heinemann Ltd., 1995.
[34] Pars oil & gas Company, Process Basis of Design and Overall Process Description, Iran, South Pars Gas Field, Phase 4&5, Onshore Facilities.
[28] Durkin J., Expert systems design and development, Macmillan Publishing Company, 1994.
[29] Boggs W. & Boggs M., Mastering UML with Rational Rose 2002, SYBEX Inc., 2002.
[30] Riel A. J., Object-oriented design heuristics, Addison Wesley, 1996.
[31] Forsyth R., Expert systems principles and case studies, 2nd Ed., Chapman and Hall Computing, 1989.
[32] Shaldon R., SQL: A Beginner’s Guide, 2nd Ed., McGraw-Hill, 2003.
[33] Liptak B.G., “Instrument engineer's handbook: process control”, 3rd Ed., Vol. I & II, Butterworth-Heinemann Ltd., 1995.
[34] Pars oil & gas Company, Process Basis of Design and Overall Process Description, Iran, South Pars Gas Field, Phase 4&5, Onshore Facilities.