تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،‌ ایران

چکیده

تنش‎های برجا فاکتوری کلیدی است که در بسیاری از مسائل مرتبط با سنگ و در زمینه‎های مهندسی نفت نظیر پایداری دیواره چاه و شکست هیدرولیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. عمدتاً از روش‎های مستقیم که پرهزینه و زمان‎بر هستند؛ جهت تخمین تنش‎های برجا استفاده می‎شود. همچنین روش‎های مستقیم نتایج را محدود به عمق خاصی می‎کنند که نمی‎توان آن‎را به کل چاه تعمیم داد. در این مقاله از دو روش غیرمستقیم پرکاربرد در تخمین تنش برجا یعنی مدل مبتنی بر مدول برشی و روابط پوروالاستیک در محیطی تحت شرایط همسان‌گردی عرضی، استفاده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته‎اند. محاسبه پارامترهای الاستیکی، مقاومت سنگ و تنش برجا بر اساس فرضیات هر روش برای یک چاه عمودی حفر شده در جنوب غربی ایران نشان داد روش مبتنی بر مدول برشی روش پیشنهادی برای پیش‎بینی حداکثر تنش افقی است. در این روش مقدار ضریب آکوستوالاستیک 52/0 در نظر گرفته شد. همین‎طور نسبت C66/C44 کمـتر از 3 است که چندان قابل قبول نیست. تنش‎های برجای به‌دست آمده با این روش با مغزه‎ها کالیبره شده‎اند. هرچند این روش رژیم گسلی منطقه را درست پیش‎بینی کرده ولی مقدار تنش با توجه به مدل مکانیکی ساخته شده کمتر از مقدار واقعی تخمین زده است و نتایج با نمودار کالیپر همخوانی ندارد. اما مدل مکانیکی ارائه شده به‌وسیله روابط پوروالاستیک که یک رویکرد بهتری در پیش‎بینی تنش برجا تحت شرایط همسان‎گردی عرضی داشته تطابق بهتری با نمودار کالیپر دارد و فواصلی که دچار شکستگی برشی و کششی شده بخوبی نشان داده‌اند که این می‎تواند به علت وجود لایه‎های شیلی درون سازند باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In-Situ Stress Estimation Techniques for Wellbore Stability Analysis Under Transverse Isotropic Condition

نویسندگان [English]

  • Ramin Mohammadi
  • Hamidreza Ramazi
Mining and Metallurgy Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In situ stresses are considered as pivotal factors in rock sciences in addition to petroleum engineering issues including wellbore stability and hydraulic fracturing. In situ stresses are mainly estimated by costly and time consuming methodologies directly. Moreover, the outcomes of these approaches are limited to a certain depth of the well. Therefore, these methods cannot be generalized. In the present study, a model based on the shear moduli and Poro-elastic parameters in an environment under transverse isotropic conditions has been employed whereby the results further discussed. Elastic parameters, strength, and in situ stress according to the hypotheses underlying the both models were calculated for a well in the west of Iran. Shear moduli-based method is proposed to predict the maximum horizontal stress. Here, acoustoelastic parameter was set to 0.52. Of course, C66/C44< 2 is not much acceptable. However, the stresses were calibrated using the cores. Although this method enabled to predict the revers faulting regime correctly, however regarding the model, stress has been underscored and the outputs are not consistent with the calliper log. Subsequently, Poro-elastic based mechanical model in accordance with caliper log estimated a more reliable in situ stress under transverse isotropic conditions. Furthermore, break-out and break-down have been properly determined that could be due to the shale layers within the formation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • In Situ Stress
  • Transversely Isotropic
  • Wellbore Stability
  • Mechanical Earth Model
  • Poro-Elastic Equations and Mohr-Coulomb Criterion
[1]. Berard T., Sinha B., VanRuth P., Dance T., John Z. and Tan P., “Stress estimation at the Otway CO2 storage site,” Australia: Presented at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, pp. 1–26. 2008. ##
[2]. Barton A., Catillo A., Moss B., Peska P. and Zoback D., “Charactering the full stress tensor based on observation of drilling induced wellbore failures vertical and inclined borehole leading to improved wellbore stability and permeability prediction,” APPEA Journal, pp. 466-488, 1988.##
[3]. Tingay P., Hillis R., Morley K., King C., Swarbrick E. and Damit R., “Present-day stress and neotectonics of Brunei: implications for petroleum exploration and production,” AAPG Bull. Vol. 93, No. 1, pp. 75–100, 2009. ##
[4]. Ulusay R. and Hudson J. A., “The Complete ISRM Suggested methods for rock characterization, testing and monitoring,” 1974–2006. ISRM, 2007. ##
[5]. Zang A. and Stephansson O., “Stress field of the earth´s crust,” Springer, p. 322, 2010. ##
[6]. Zhang L. and Radha K. C., “Stability analysis of vertical boreholes using a three- dimensional Hoek–Brown strength criterion. In: Proceedings of the GeoFlor- ida,” West Palm Beach, Florida, 2010. ##
[7]. Peng H., Xiu M. and Jiang J., “Stability and stress measurement near the Qingchuan fault in the Northern Longmen Mountains,” J. Geomech. (in Chinese with English abstract), Vol. 15, pp. 114-130, 2009.##
[8]. Cui W., Wang J., Li W., Tang M. and Sun S., “Wellbore breakouts of the main borehole of Chinese Continental Scientific Drilling (CCSD) and determination of the present tectonic stress state,” Tectonophysics Vol. 475, pp. 220–225, 2009.##
[9]. Wang J., Li W., Cui W. and Ding C., “Determination of the present crustal stress state by using acoustic emission in the main borehole of the Chinese continental scientific drilling,” Geol. China (in Chinese with English abstract), Vol. 32, No. 2, pp. 259–264, 2005.##
[10]. Lin W., Kwasniewski M., Imamura T. and Matsuki K., “Determination of three dimensional in-situ stresses from anelastic strain recovery measurement of cores at great depth,” Tectonophysics, Vol. 426, pp. 221–238, 2006. ##
[11]. Simmons G., Siegfried W. and Feves M., “Differential strain analysis: a new method for examining cracks in rocks,” Journal of Geophysical Research, Vol. 79, No. 29, pp. 4383-4385, 1974.##
[12]. Hudson J. A., Cornet F. H. and Christiansson R., “ISRM suggested methods for rock stress estimation—part 1: strategy for rock stress estimation, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 40, pp. 991–998, 2003. ##
[13]. Ljunggren C., Chang Y., Janson T. and Christiansson R., “An overview of rock stress measurement methods, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 40, pp. 75–89, 2003. ##
[14]. Rasouli V., Zacharia J. and Elike M., “The influence of perturbed stresses near faults on drilling strategy: A case study in Blacktip field, North Australia, J. Petrol. Sci. Eng., Vol. 76, pp. 37-50, 2011. ##
[15]. Higgins S., Goodwin S. and Donal S., “Anisotropic stress models improve completion design in the Baxter shale, SPE 115736, 2008. ##
[16]. Sinha B. K., “Determining stress parameters of formations from multi-mode velocity data, U.S. Patent No. 6, 351,991. 5 Mar. 2002. ##
[17]. Higgins S., Goodwin S. and Donal S., “An anisotropic stress models improve completion design in the Baxter shale, SPE 115736, 2008. ##
[18]. Esmersoy C., Koster K., Williams M., Boyd A. and Kane M., “Dipole shear anisotropy logging”: 64th Ann. Internat. Mtg., Soc. Expl. Geophys., Expanded Abstracts, pp. 1139-1142, 1994.##
[19]. Mueller M., Boyd A. and Esmersoy C., “Case studies of the dipole shear anisotropy log”: 64th Ann. Internat. Mtg., Soc. Expl. Geophys, Expanded Abstracts, pp. 1143-1146, 1994. ##
[20]. Sinha K., Wang J., Kisra S., Li J., Pistre V., Bratton T. and Sanders M., “Estimation of formation stresses using borehole sonic data, SPWLA 49th Annual Logging Symposium, May 25-28, 2008.##
[21]. Boness L. and Zoback D., “A multiscale study of the mechanisms controlling shear velocity anisotropy in the san andreas fault observatory at depth,” Geophysics, Vol. 71, PP. 131–146, 2006. ##
[22]. Zoback D., “Reservoir geomechanic,” Cambridge University Press, p. 450, 2007. ##
[23]. Zoback D., Barton A., Brudy M., Castillo A., Finkbeiner T., Grollimund R., Moos B., Peska P., Ward D. and Wiprut J., “Determination of stress orientation and magnitude in deep wells, Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., Vol. 40, pp. 1049-1076, 2003. ##
[24]. Heydari M. and Rezaee M., “Interpretation of 2-D reflection seismic data and seismic stratigraphy of darquain field, SW of Iran. Petroleum Engineering and Development Company, pp. 1-87, 2003. ##
[25]. Eghtesadi T., Kohansal Ghadimvand N. and Taati F., “Facies analysis, depositional environments and diagenesis of the Sarvak formation in Azadegan oil field,The 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University Mashad Branch, Iran, 26-28 April, 2010.##
[26]. Heidbach O., Tingay M., Barth A., Reinecker J., Kurfe D. and Muller B., “The World Stress Map database release,” 2008.##
[27]. Bratton T., Bricout V., Lam R., Plona T., Sinha K., Tagbor A., Venkitaraman T. and Borbas T., “Rock strength parameters from annular pressure while drilling and dipole sonic dispersion analysis,” Presented at the SPWLA, 45th Annual Logging Symposium, Society of Petrophysicists & Well Log Analysts, pp. 1–14. 2004. ##
[28]. Eissa A. and Kazi A., “Relation between static and dynamic Young’s moduli of rocks, Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., Vol. 25, No. 6, PP. 479– 482, 1988. ##
[29]. Bradford R., Fuller J., Thompson J. and Walsgrove R., “Benefits of assessing the solids production risk in a North Sea reservoir using elastoplastic modeling, SPE/ISRM Eurock 98 held in Trondheim, Norway, Vol. 10, pp. 261–269, 1998.##
[30] Plumb A., “Influence of Composition and Texture on the Failure Properties of Clastic Rocks”, Eurocks 94, Rock Mechanics in Petroleum Engineering Conference, Delft, Netherlands, pp. 13-20, 1994. ##
[31]. Fjaer E., Holt M., Horsrud P., Raaen M. and Risnes R., “Geologistical aspects of petroleum related rock mechanics,” Devlopment of Petroleum Science, Vol. 33, pp. 89–108, 1992. ##
[32]. Thomsen L., “Weak elastic anisotropy,” Geophysics Journal, Vol. 51, pp. 1954–1966. 1986. ##