دوره و شماره: دوره 28، 97-3 - شماره پیاپی 100، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-180 
تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک

صفحه 4-15

10.22078/pr.2018.2475.2146

سید علی فعال رستگار؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ عباس زارعی