غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران/گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

چکیده

مقدار زیادی ضایعات در حین جابجایی و پالایش نفت خام برجا می‌ماند که این ضایعات یک لجن نفتی غلیظ ایجاد می‌کنند که حاوی مقدار زیادی هیدروکربن‌های مشتق شده از نفت هستند. پاک‌سازی زیستی مواد نفتی فرآیند‌ی است که در طی آن میکروارگانیسم‌ها قادرند مواد نفتی را به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده کنند و آن را به موادی با سمیت کمتر و یا غیرسمی و بی‌خطر تبدیل کنند. در این مطالعه لجن نفتی از مناطق آلوده منطقه بهرگان واقع در خلیج فارس ایران به‌دست آمد. با توجه به آن که لجن‌های نفتی از کنسرسیوم میکروبی تشکیل یافته است، غالبا در اثر خالص‌سازی، از آنها باکتری‌های مختلفی نظیر سودوموناس و باسیلوس جداسازی می‌گردد. در این روش ساده و ارزان جهت جداسازی باکتری غالب کنسرسیوم از روش جدید شیمیوتاکسی استفاده شد. با استفاده از شیمیوتاکسی به نفت، باکتری غالب و نفت دوست در یک بار جداسازی در روی محیط اختصاصی نفت آگار حاوی 10% آب دریا جداسازی گردید. بر اساس نتایج آنالیز لجن نفتی از ترکیبات آلیفاتیک، اکتادکان(C18) و هگزادکان(C16) و از ترکیبات آروماتیک، نفتالن و آنتراسن به عنوان منبع هیدروکربن برای باکتری‌ها انتخاب شد و به همراه گلوکز و نفت خام در شیمیوتاکسی استفاده شد. از طریق روش‌های تشخیصی و بررسی مولکولی باکتری‌های خالص شده تالاسواسپیرا و کروموموهالوباکتر تشخیص داده شد. هر دو باکتری از خانواده پروتئوباکتر و گرم منفی هستند که قادربه هیدرولیز ترکیبات آروماتیک وخطی نفت هستند
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Specialized Screening and Purification of Thalassopiria and Chromohalobacter Bacteria from Oil Sludge using Chemotaxi to Petroleum

نویسندگان [English]

  • Masumeh Sadat Shahidi 1
  • Maryam Sadat Mirbagheri 2
  • Giti Emtiazi 2
  • Ali Akhavan Sepahi 3
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Falavarjan Branch, Isfahan, Iran\Department of Biology, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
2 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Ashrafi Esfahani University, Isfahan, Iran
3 Department of Microbiology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Large amounts of waste from various stages in the process of refining crude oil are produced in the Persian Gulf in Iran. This waste is a viscous oil sludge containing high amounts of petroleum derived hydrocarbons. So oil sludge is environmental concerns and should be treated. Biological treatment (bioremediation) to deal with a wide range of organic pollutants and petroleum hydrocarbons is useful. In this study, the oil sludge has been obtained from the contaminated site from Bahregan area in the Persian Gulf of Iran. Some oil sludge containing bacterial consortium, Chemotaxis in synthetic Mineral semisolid agar medium was used for the isolation of alkane degrading bacteria from oil sludge biodegradation of octadecane, hexadecane, naphthalene, and anthracene were determined. Strains isolated in this study were identified by 16S rRNA gene sequencing as Thalassospira and Chromohalobacter. They are Gram negative and belonged to Rodospiracea which could hydrolyzed aromatic and linear oil compound.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purification
  • Oil Sludge
  • Thalassospira
  • Chromohalobacter
  • Chemotaxi
[1]. Akhavan Sepahi A., Dejban G., Emami M. and Nakhoda A., “Isolation and characterization of crude oil degrading Bacillus spp,” Iran J. Environ Health Sci. Eng., Vol. 5, No. 3, pp.149-154, 2008.##
[2]. Liu W., Luo Y., Teng Y., Li Z. and Ma L., “Bioremediation of oily sludge-contaminated soil by stimulating indigenous microbes,” Env. Geochem. Health, Vol. 32, No. 1, pp. 23–29, 2010. ##
[3]. Diaz-Ramirez I., Ramirez-Saad H., Gutierrez-Rojas M. and Favela-Torres., “Biodegradation of Maya crude oil fractions by bacterial strains and a defined mixed culture isolated from Cyperus laxus rhizsphere soil in a contaminated site,” .J. Microbiol., Vol. 49, pp. 755-461, 2003.##
[4]. Perezsilva R., Rodrigues A., Gomez Montest deoca J. and Moreno D., “Biodegradation of crude oil by Pseudomonas aeruginosa AT18 strain,” Technologia Quimica., Vol. l8, No. 81, pp. 70-77, 2006.##
[5]. Vinas M., Grifoll M., Sabate J. and Solana›s A., “Biodegradation of a curde oil by three microbial consorta of different origins and metabolic capabilities,” J. Indus Mmicrobial Biotechnol., Vol. 28, pp. 252-260, 2002. ##
[6]. Khan K., Naeem M., Arshed M. and Asif M., “Extraction and characterization of oil degrading Bacteria,” J. Appl Sci., Vol. 6, No. 10, pp. 2302-2306, 2006.##
[7]. Jasmine J. and Mukherji S., “Characterization of oily sludge from a refinery and biodegradability assessment using various hydrocarbon degrading strains and reconstituted consortia,” J. Env. Manage., Vol. 149, pp. 118-125, 2015. ##
[8]. Rahman K., Banat I., Thahira J., Thayumanavan T. and Lakshmanaperumalsamy P., “Bioremediation of gasoline cont aminated soil by a bacterial consortium amended with poultry litter, coirpith and rhamnolipid Biosurfactant,” Bioresour Technol., Vol 1. No 81, pp. 25-32, 2002. ##
[9]. Ionescu R., Tanase A., Vassu T., Pelinescu D., Chiciudean I., Csutak O. and Stoica I., “Characterization of Pseudomonas strains with hydrocarbons-degrading potential,” Rom Biotechnol Lett., Vol. 18, pp. 8372-8380, 2013.##
[10]. Tebyanian H., Hassanshahian M. and Kariminik A., “Degradation by Teskumurella and Stenotrophomonas strains isolated from hydrocarbon contaminated soils,JJM” Vol. 6, No. 7, pp. 1-7, 2013.##
[11]. Hou D., Shi Z., Shen, X., He Y., Sun M., luo Q. and Wang Q., “Full Length Research Paper Isolation, identification and alkane hydroxylase genes detection of a marine diesel-degrading bacterial strain (F9),” Africacn J. Microbiol Res., Vol. 7, No. 22, pp. 2794-2802, 2013.##
[12]. Sierra-Garc I., Correa Alvarez J., Pantaroto de Vasconcellos S., Pereira de Souza A., dos Santos Neto E.V. and Maia de Oliveira V.R., “New Hydrocarbon degradation pathways in the microbial metagenome from Brazilian Petroleum Reservoirs”, PLoS ONE, Vol. 9 ,No. 2, pp. 1-13, 2014.##
[13]. Fathepure B., “Recent studies in microbial degradation of petroleum hydrocarbons in hypersaline environments,” Front Microbiol., Vol. 5, pp. 173 -186, 2014. ##
[14]. Kappell A., Wei Y., Newton R., Van Nostrand J., Zhou J., McLellan S. and Hristova K., “The polycyclic aromatic hydrocarbon degradation potential of Gulf of Mexico native coastal microbial communities after the Deepwater Horizon oil spill,” Front Microbiol., Vol. 5, PP.13-25, 2014.##
[15]. Arahal D., Garc M., Ludwig W., Schleifer K. and Ventosa A., “Transfer of Halomonas canadensis and Halomonas israelensis to the genus Chromohalobacter as Chromohalobacter canadensis comb. nov. And Chromohalobacter israelensis comb,” Nov., Int. J. Sys. Evo. Microbiol., Vol. 51, pp. 1443–1448. 2001. ##
[16]. Biharia,Z., Pettko-Szandtner,A., Csanadi, G., Balazsa,M., Bartosa,P., Kesseru,P., Kissa,I. and Mecsa,I., “Isolation and characterization of a novel n-alkane-degrading strain, acinetobacter haemolyticus AR-46,” Vol. 62, pp. 285-295, 2007.##
[17]. Shiri Z., Kermanshahi R., Soudi M. and Farajzadeh D., “Isolation and characterization of an n-hexadecane degrading Acinetobacter baumannii KSS1060 from a petrochemical wastewater treatment plant,” Int. J. Environ Sci. Technol., Vol. 12, pp. 455–464, 2015. ##