دوره و شماره: دوره 28، 97-5 - شماره پیاپی 102، آذر و دی 1397، صفحه 1-175 
12. بهینه‎سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی

صفحه 147-157

محبوبه شیرانی؛ علی اکبری؛ عاطفه نژادکورکی؛ علیرضا گلی؛ بهناز آزمون؛ نوشین شیرانی؛ سعید حبیب الهی