دوره و شماره: دوره 28، 97-4 - شماره پیاپی 101، مهر و آبان 1397، صفحه 1-153 
9. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

صفحه 101-111

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری