تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، با توجه به کاهش دسترسی آسان به مخازن نفت خام، صنایع نفت و گاز بر تولید نفت سنگین و مخازن تخلیه شده تمرکز کرده‌اند. حفاری در مخازن کم فشار همراه با مشکلات فنی و اقتصادی زیادی است که بیشتر مشکلات شامل هرزروی‌های کنترل ناپذیر در شکاف‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیر در لایه‌های تولیدی هستند. برای دست‌یابی به تکنولوژی حفاری مناسب، نوع سیال حفاری نقش بسیار مهمی خواهد داشت، به‌طوری‌که نفوذ هرچه بیشتر سیال حفاری در سازند سبب کاهش بهره‌دهی چاه خواهد شد. سیال میکروحبابی فعال سطحی چند لایه یا افرون‌ها در سال‌های اخیر به‌عنوان بخشی از سیالات حفاری پایه آبی و پایه روغنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اثر کاهش آسیب سازند، حین استفاده از آنها تا حدودی به اثبات رسیده است. باید توجه داشت که این سیالات به دلیل خاصیت پل‌بندی، برای حفاری مخازن تخلیه شده مناسب هستند. در این پژوهش به منظور تعیین شرایط بهینه پایداری فاکتورهای نوع پلیمر، غلظت پلیمر، غلظت سورفکتانت، pH، شوری، زمان و دور اختلاط با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با آرایه L36 (دو پارامتر در دوسطح و پنج پارامتر در سه سطح) بهینه‌سازی شدند. سپس تاثیر غلظت پلیمر و سورفکتانت بر خواص رئولوژی بررسی شدند و پس از آن سیال بهینه برای انجام آزمایش‌های آسیب سازند انتخاب گردید و در نهایت تروایی بازگشتی سیال میکرحبابی با سیال پلیمری پایه مقایسه شده است. سیال میکروحبابی با غلظت lb/bbl 3                                                                                                          زانتان گام و lb/bbl 1 سورفکتانت SDBS، بیشترین پایداری و باثبات‌ترین خواص رئولوژی را از خود نشان داد. در بررسی فشارها در آزمایش‌های آسیب سازند، سیال میکروحبابی نسبت به سیال پایه پلیمری هم از لحاظ درصد تراوایی بازگشتی و هم از لحاظ مسدودکنندگی، عملکرد بهتری داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimum Parameters of Aphron Fluid Using Design of Experiments with Taguchi Method and Laboratory Investigation of its Rheological Properties and Formation Damage

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khamehchi
  • milad hashemi
  • Ali Alizadeh
  • Seyed Arman Hosseini Kaldozakh
Faculty of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, in consequence of the decrease in easy access to crude oil reservoirs, oil and gas industry has fouced on production from heavy oil and exhausted reservoirs (low pressure reservoirs). Drilling in low pressure reservoirs is  associated with many technical and economical problems that occasionally make these fields economically unprofitable. Most of the problems include uncontrollable lost in fracture and formation damage in production zone. Drilling fluid plays a significant role in achieving the appropriate drilling technology as penetration of the drilling fluid in formation results in reducing the productivity of the well especially in depleted reservoirs. Multi-layer micro-bubble fluids or aphrons have been used in recent years as a part of water base and oil base drilling fluids. Their effect on reducing the formation damage has been observed in application. It should be noted that these fluids are suitable for drilling of depleted reservoirs because of their bridging properties. In this study, in order to determine the optimal stability conditions of factors such as: type of polymer, polymer concentration, surfactant concentration, pH, salinity, mixing time and RPM using Taguchi experimental design with L36 array (two parameters in two levels and five parameters in three levels) Were optimized. Then, the effect of the concentration of polymer and surfactant on rheological properties was studied and the optimal fluid was selected for damage testing, and the return permeability of the micro-bubble fluid was compared with the base polymeric fluid. A micro-bubble fluid with a concentration of 3 pounds per barrel of XG and 1 pound per barrel of SDBS showed the most stablilty and most stable rheological properties.Micro-buble fluid also showed a better performance in evaluating pressures in formation damage test in comparison with polymer base fluid both return permability wise and shut-off wise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-bubble Fluid
  • Aphron Fluid Stability
  • Aphron Fluid Rheology and Formation Damage
[1]. Spinelli L. S., Neto G. R., Freire L. F. A., Monteiro V., Lomba R., Michel R. and Lucas E. “Synthetic based aphrons: correlation between properties and filtrate reduction performance,” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 353, pp. 57–63, 2010.##
[2]. Oliveira R. C. G., Oliveira J. F. and Moudgil B.M., “Optimizing micro-foam rheology for soil remediation,” Progr. Colloid Polym. Sci., Vol. 128, pp. 298–302, 2004.##
[3]. Sebba F., “An improved generator for mcron-sized bubbles,” Chem. Ind. Vol. 3, pp. 91-921985. ##
[4]. Sebba F. “Foams and biliquid foams – aphrons,” John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 1987.##
[5]. Belkin A., Irving M., O’Connor R., Fosdick M., Hoff T. and Growcock F. B., “How aphron drilling fluids work,” SPE Paper 96145, SPE Annula Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas, USA, 9-12 October, 2005.##
[6]. Growcock, Frederick B., Belkin A., Fosdick M., Irving M. and Brookey T.,  “Recent advances in aphron drilling fluid technology,” SPE Drilling & Completion 02/22, Vol. 22, Issue 02, pp. 74-80, June 2007 2007.##
[7]. Brookey T., Rea A. and Roe T., “UBD and beyond: aphron drilling fluids for depleted zones,” Presented at IADC World Drilling Conference, Vienna, Austria, Jun. 25-26, 2003.##
[8]. Growcock F. B., Simon G. A., Rea A. B., Leonard R. S., Noello E. and Castellan R., “Alternative aphron-based drilling fluid,” IADC/SPE 87134, Presented at the 2004 IADC/SPE Drilling Conference, Dallas, Mar. 2-4, 2004.##
[9]. Brookey T., “Micro-bubbles, new aphron drill-in fluid technique reduces formation damage in horizontal wells,” SPE 39589, Presented at the SPE International Symposium on Formation Damage Control, February 18 – 19, 1998.##
[10] Growcock F. B., Belkin A. and Irving M., O‘Connor R., Fosdick M. and Hoff T., “How aphron drilling fluids work,” SPE 96145, Presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Dallas, Texas, October 9-12, 2005##
 [11]. Amiri M. C. and Woodburn E. T., “A method for the characterization of colloidal gas Aphron dispersions,” Trans IChemE, 68, Part A, pp. 154-160, March. 1990.##
[12]. Save S. V. and Pangarkar V. G., “Characterization of colloidal gas aphrons,” Chemical Engineering Communications, Vol. 127, pp. 35-54, 1993. ##
[13]. Xu Q., Nakajima M., Ichikawa S., Nakamura N., Roy P., Okadome H. and Shiina T., “Effects of surfactant and electrolyte concentrations on bubble formation and stabilization,” Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 332, pp. 208–214, 2009.##
[14]. Arabloo Nareh`ei M. Pordel Shahri M. and Zamani M., “Preparation and characterization of colloidal gas aphron based drilling fluids using a plant-based surfactant,” SPE Saudi Arabia Section Technical Symposium and Exhibition held in Al-Khobar, Saudi Arabia, 8–11 April 2012.##
[15]. Amiri M. H.Sadeghialiabadi C., “Evaluating the stability of colloidal gas aphrons in the presence ofmontmorillonite nanoparticles,” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 457, pp. 212–219, 2014.##
[16]. Shi S., Wang Y., Li Z. and Zhao Ch., “Laboratory investigation of the factors impact on bubble size, pore blocking and enhanced oil recovery with aqueous colloidal gas aphron,” J. Petrol. Explor. Prod. Technol., DOI 1007/10/s13202-015-0193-7, 2015##
[17]. Ahmadi M. A., Galedarzadeh M. and Shadizadeh S. R,. “Colloidal gas aphron drilling fluid properties generated by natural surfactants: Experimental investigation,” Journal of Natural Gas Science and Engineering Vol. 27, pp. 1109-1117, 2015.##
[18]. Alizadeh A. and Khamehchi E., “Modeling of micro-bubble surfactant multi-layer drilling fluid stability based on single bubble behavior under pressure and temperature in a deviated gas well,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 26, pp. 42-50, 2015.##
[19]. Alizadeh A. and Khamehchi E., “A model for predicting size distribution and liquid drainage from micro-bubble surfactant multi-layer fluids using population balance,” Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.##
[20]. Alizadeh A. and Khamehchi E., “Numerical and experimental investigation of micro-bubble fluid infiltration in porous media,” Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017.##
[21]. Alizadeh A. and Khamehchi E., “Mathematical modelling of the colloidal gas aphron motion through porous medium, including colloidal bubble generation and destruction,” Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016.##
[22]. Khamechi E., Tabibzadeh Sh. and Alizadeh A., “Rheological properties of Aphron based drilling fluids,” Petrol.Explor. Develop, Vol. 43, Issue 6, pp. 1076-1081, Dec. 2016.##