معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین کیفیت مخزن در بخش‎های مختلف سازند کنگان در چاه مورد مطالعه واقع در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران است. ابتدا سازند کنگان با استفاده از روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic) مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرار گرفت. در این پژوهش از بین خصوصیات تأثیر‎‎گذار بر کیفیت مخزن، ویژگی‎های تخلخل، تراوایی و اشباع از آب انتخاب شده و سپس براساس تأثیر هر کدام از این ویژگی‎ها بر کیفیت مخزن، فرمول جدید اندیس کیفیت مخزن توسعه یافته (DRQI) معرفی شد. بسته به اهمیت هر کدام از این پارامترها در کیفیت مخزن مقادیر مختلف به ازای ضرایب A ،B ،C و توان‎های α ،β و γ در فرمول مزبور انتخاب شده و بهترین مقادیر این ضرایب و توان‎ها که سبب ماکزیمم شدن مقدار ضریب تعیین نمودار DRQI برحسب اشباع از آب می‎شود تعیین شدند. به منظور تعمیم فرمول DRQI برای سایر سازندهای مخزنی، این فرمول برای سازند کربناته سروک در یک میدان نفتی مورد استفاده قرار گرفت. نمودار DRQI و RQI برای واحدهای مخزنی سازند کنگان در مقابل عمق، رسم و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج محاسبه DRQI برای واحدهای مخزنی سازند کنگان حاکی از آن است که بخش K2 این سازند بر اساس اندیس معرفی شده شرایط مخزنی مناسب‎تری را نسبت به بخش K1 دارد که بررسی نتایج ارزیابی پتروفیزیکی سازند کنگان نیز همین نتیجه را نشان می‎دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction of Developed Reservoir Quality Index: Study of Kangan Formation in an Iranian Hydrocarbon Field

نویسندگان [English]

  • hadi ebrahimi
  • Abolghasem Kamkar Rouhani
  • Mehrdad Soleimani Monfared
Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is determination of reservoir quality in different zones of Kangan reservoir formation in a well located at one of hydrocarbon fields in south of Iran. This study was performed to evaluate the reservoir petrophysical characteristics of Kangan formation using probabilistic method. In this study, the effective parameters on the reservoir quality comprising of porosity, permeability and water saturation were selected. Then, the effect of each of these parameters was investigated on the reservoir quality, and as a result, a new index or formula, called developed reservoir quality index, was introduced. Based on the importance of each of these parameters in the introduced reservoir quality, different values were selected for the coefficients A, B, C, and powers α, β and γ in the formula, and consequently, the best values of these coefficients and powers were obtained by plotting the developed reservoir quality index in terms of water saturation, and maximizing the amount of regression or determination coefficient. In order to determine the validity of the formula introduced as the developed reservoir quality index for other reservoir formations, this formula were used for the Sarvak carbonate formation in an oil field. DRQI and RQI were plotted for units of Kangan reservoir formation versus depth and compared. The calculated results of DRQI indicate that the zone K2 of the Kangan Formation has an appropriate reservoir quality in terms of the developed reservoir quality index. The results of the petrophysical evaluation of the Kangan formation are also shown the same result.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kangan
  • Porosity
  • Permeability
  • Water saturation
  • Developed reservoir quality index (DRQI)
[1]. Rui Z., Metz P. A., Reynolds D. B., Chen G. and Zhou X., “Historical pipeline construction cost analysis,” International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, Vol. 4, No.2, pp. 244-263, 2011.##
[2]. Rui Z., Metz P. A., Reynolds D. B., Chen G. and Zhou X., “Regression models estimate pipeline construction costs,” Oil and Gas Journal, Vol. 109, No. 14, pp. 110-115, 2011.##
[3]. Hakimi M. H., Shalaby M. R. and Abdullah W. H., “Diagenetic characteristics and reservoir quality of the Lower Cretaceous Biyadh sandstones at Kharir oil field in the western central Masila Basin, Yemen,” Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 51, pp. 109-120, 2012.##
[4]. Gier S., Worden R. H., Johns W. D. and Kurzwei l. H., “Diagenesis and reservoir quality of Miocene sandstones in the Vienna Basin, Austria,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 25, No. 8, pp. 681-695, 2008.##
[5]. Amaefule J. O., Altunbay M., Tiab D., Kersey D. G. and Keelan D. K., “Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells,” SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, 1993. ##
[6]. Worthington P. F., “The application of cutoffs in integrated reservoir studies,” SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 968-975, 2008. ##
[7]. Nabawy B. S. and Al-Azazi N. A., “Reservoir zonation and discrimination using the routine core analyses data: the upper Jurassic Sab’atayn sandstones as a case study, Sab’atayn basin, Yemen,” Arabian Journal of Geosciences, Vol. 8, No. 8, pp. 5511-5530, 2015.##
[8]. Izadi M. and Ghalambor A., “New approach in permeability and hydraulic-flow-unit determination, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 16, No. 3, pp. 257-264, 2013. ##
[9]. Coates G. and Denoo S., “The producibility answer product,” The Technical Review, Vol. 29, No. 2, pp. 55-63, 1981.##
[10]. Tiab D. and Donaldson E. C., “Petrophysics: theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties, Gulf Professional Publishing, 2015. ##
[11]. اسعدی ع.، هنرمند ج.، معلمی س. و عبداللهی فرد ا.، “تعیین واحدهای جریانی در بخش مخزنی سازند سروک، مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران”، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش نفت، دوره 24، شماره 6-95، صفحات 82-66، 1395.##
[12]. نوریان ی.، موسوی حرمی س.، محبوبی ا.، کدخدایی ع. و عبدالهی موسوی س.، “تفکیک گروه‎های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه‎بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری”، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم زمین، دوره 24، شماره 95، صفحات 208-199، 1394.##
[13]. جدیری آقایی ر.، رحیم‎پور بناب ح.، توکلی و.، کدخدایی ایلخچی ر. و یوسف‎پور م.، “بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس)”، فصلنامه رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 9، صفحات 98-86، 1396.##
[14]. Mashhadi ZS., Rabbani AR., “Organic geochemistry of crude oils and Cretaceous source rocks in the Iranian sector of the Persian Gulf: an oil–oil and oil–source rock correlation study”, International Journal of Coal Geology, Vol. 146, pp. 118-144, 2015. ##
[15]. Insalaco E., Virgone A., Courme B., Gaillot J., Kamali M., Moallemi A., Monibi S., “Upper Dalan Member and Kangan Formation between the Zagros Mountains and offshore Fars, Iran: Depositional System, biostratigraphy and stratigraphic architecture”, Geoarabla-manama, Vol. 11, No. 2, p. 75, 2006.##
[16]. ابراهیمی ه.، “تعیین کیفیّت مخزنی بخش‎های مختلف یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران”، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران، 1396.##