بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نفت، دانشکده نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

چکیده

اخیراً نسل جدیدی از تفکیک‌گرها با عنوان تفکیک‌گرهای سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع توانسته‌اند خود را به عنوان جایگزین مناسبی برای تفکیک‌گرهای معمول جاذبه محور معرفی کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر ایجاد تغییرات فیزیکی در اجزای مختلف این تفکیک‌گر بر روی عملکرد و دامنه آن مورد بررسی و تحقیق واقع شود. از این رو نتایج این تغییرات بر روی یک نمونه آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع که سیال هوا را از آب جدا می‌کند، مشاهده و گزارش شده است. همچنین تاثیر این تغییرات بر روی نتایج مدل ریاضی ثابت شده برای این تفکیک‌گر بررسی شده است. این تغییرات فیزیکی شامل افزایش طول خروجی های گاز و مایع، کاهش ستون گازی، قطر نازل ورودی، قطر بدنه اصلی و خروجی‌های گاز و مایع است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که کاهش در قطر نازل ورودی باعث بهبود عملکرد تفکیک فازها دستگاه شده است. این در حالی است که هرگونه کاهش قطر بدنه اصلی و قطر خروجی‌های گاز و مایع تفکیک‌گر جدایش فاز‌های سیال چندفازی را مشکل‌تر کرده است. همچنین تغییر در طول ستون گازی تفکیک‌گر تغییری در عملکرد دستگاه نشان نمی‌دهد. هرگونه افزایش در طول خروجی دستگاه باعث بیشتر شدن اثر اصطکاک و تضعیف عملکرد دستگاه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Gas/Liquid Cylindrical Cyclone Separator

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Asaadian
  • Bahram Soltani Soulgani
Petroleum Engineering Department, Faculty of Petroleum, Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The Gas-Liquid Cylindrical Cyclone (GLCC) separators have proven themselves in laboratory and field, as a well alternative to the conventional gravity-based gas/liquid separator. This study presents investigation of the effect of changes in physical aspects on GLCC performance. These changes are including increases in outlet length and reduction in gas body column length, inlet, body column, liquid and gas outlet diameter. In addition, results show that reduction of inlet diameter enhances the GLCC performance but any reduction in diameter of body column and liquid outlet has negative effect on that. Also, changes in gas outlet diameter does not have any effects on the GLCC flowrates domain. Finally, any increase in length of outlets rises the friction force and diminishes the performance of separator.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas-Liquid Cylindrical Cyclone Separator
  • Inlet
  • Main Body
  • Outlets of Gas and Liquid
  • Performance of Separation of Phases
[1]. Kristoffersen T. T. and Holden C., “Nonlinear state and parameter estimation for a gas-liquid cylindrical cyclone,” In 2018 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA) (pp. 1772-1778). IEEE, August 2018. ##
[2]. Taitel Y., “Stability of severe slugging,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 12, No. 2, pp. 203-217, 1986. ##
[3]. Griffith P. and Wallis G. B., “Two-phase slug flow,” Journal of Heat Transfer, Vol. 83, No. 3, 1961. ##
[4]. Vieira R. E., Sajeev S., Shirazi S. A., McLaury B. S. and Kouba G., “Experiments and modelling of sand erosion in gas-liquid cylindrical cyclone separators under gas production and low-liquid loading conditions,” In 17th International Conference on Multiphase Production Technology, BHR Group, September 2015. ##
[5]. Kouba G. E., Wang S., Gomez L. E., Mohan R. S. and Shoham O., “Review of the state-of-the-art gas-liquid cylindrical cyclone (glcc) technology-field applications,” International Oil & Gas Conference and Exhibition, Beijing, China, 2006. ##
[6]. Kolla S. S., Mohan R. S. and Shoham O., “Structural integrity analysis of gas–liquid cylindrical cyclone (GLCC) separator inlet,” Journal of Energy Resources Technology, Vol. 140, No. 5, 2018. ##
[7]. Shoham O. and Kouba G., “State of the art of gas/liquid cylindrical-cyclone compact-separator technology,”Journal of Petroleum Technology, Vol. 50, No. 7, pp. 58-65, 1998. ##
[8]. Kouba G. E., Shoham O. and Shirazi S., “Design and performance of gas-liquid cylindrical cyclone separators,” Proceedings of the BHR Group 7th International Meeting on Multiphase Flow, Cannes, France, 1995. ##
[9]. Erdal F. M., Shirazi S. A., Shoham O. and Kouba G. E., “CFD simulation of single-phase and two-phase flow in gas-liquid cylindrical cyclone separators,” SPE Journal, Vol. 2, No. 04, pp. 436-446, 1997. ##
[10]. Yue T., Chen J., Song J., Chen X., Wang Y., Jia Z. and Xu R., “Experimental and numerical study of upper swirling liquid film (USLF) among gas-liquid cylindrical cyclones (GLCC),” Chemical Engineering Journal, Vol. 358, pp. 806-820, 2019. ##
[11]. Asaadian H., Soltani Soulgani B., Rezaei Gomari S. and Soltani Soulgani B., “Experimental investigation over effect of geometrical changes on gas/liquid cylindrical cyclone GLCC separator,” In Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, Society of Petroleum Engineers, November 2018. ##
[12]. Kouba, G. and Shoham O., “A review of gas-liquid cylindrical cyclone (glcc) technology,” Production Separation Systems International Conference, Aberdeen, England, 1996. ##
[13]. Arpandi I., Joshi A. R., Shoham O. and Shirazi S., “Hydrodynamics of two-phase flow in gas-liquid cylindrical cyclone separators,” SPE Journal, Vol. 1, No. 4, pp. 427-436, 1996. ##
[14]. Chirinos W., Gomez L., Wang S., Mohan R., Shoham O. and Kouba G., “Liquid carry-over in gas-liquid cylindrical cyclone compact separators,” SPE annual technical conference and exhibition, Houston, Texas, pp. 259-267, 1999. ##
[15]. Erdal F. M., Shirazi S., Mantilla I., and Shoham O., “CFD study of bubble carry-under in gas-liquid cylindrical cyclone separators,” SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orlean, Louisiana, 1998. ##
[16]. Reydon R. F. and Gauvin W. H., “Theoretical and experimental studies of confined vortex flow,” The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 59, No. 1, pp. 14-23, 1981. ##
[17]. Millington B. C. and Thew M. T., “LDA study of component velocities in air-water models of steam-water cyclone separators,” In Proceeding of the 3rd International Conference on Multiphase Flow, The Hague, The Netherlands, pp. 115-125, May 1987. ##
[18]. Bandyopadhyay P. R., Pacifico G. C. and Gad-el-Hak M., “Sensitivity of a gas-core vortex in a cyclone-type gas-liquid separatorm,” Asme-Publications-fed, Vol. 192, pp. 37-37, 1994. ##
[19]. Gomez L., Mohan R., Shoham O. and Kouba G., “Enhanced mechanistic model and field-application design of gas/liquid cylindrical cyclone separators,” SPE Journal, Vol. 5, No. 02, pp. 190-198, 2000. ##
[20]. Brito A. and Trujillo J. N., “Viscosity effect in cyclone separators performance,” In Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, Society of Petroleum Engineers, January 2009. ##
[21] Hreiz R., Gentric C., Midoux N., Lainé R. and Fünfschilling D., “Hydrodynamics and velocity measurements in gas–liquid swirling flows in cylindrical cyclones,” Chemical Engineering Research and Design, Vol. 92, No. 11, pp. 2231-2246, 2014. ##
[22]. Hreiz R., Lainé R., Wu J., Lemaitre C., Gentric C. and Fünfschilling D., “On the effect of the nozzle design on the performances of gas–liquid cylindrical cyclone separators,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 58, pp. 15-26, 2014. ##
[23]. Mantilla I., Shirazi S. A. and Shoham O., “Flow field prediction and bubble trajectory model in gas-liquid cylindrical cyclone (GLCC) separators,” Journal of Energy Resources Technology, Vol. 121, No. 1, pp. 9-14, 1999. ##
[24]. Marti S., Erdal F., Shoham O., Shirazi S. and Kouba G., “Analysis of gas carry-under in gas-liquid cylindrical cyclones,” Hydrocyclones, International Meeting, St. John College, Cambridge, England, April, 1996. ##
[25]. Movafaghian S., Jaua-Marturet J., Mohan R. S., Shoham O. and Kouba G., “The effects of geometry, fluid properties and pressure on the hydrodynamics of gas–liquid cylindrical cyclone separators,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 26, No. 6, pp. 999-1018, 2000. ##
[26]. Wang S., Mohan R. S., Shoham O., Marrelli J. D. and Kouba G. E., “Performance improvement of gas liquid cylindrical cyclone separators using integrated level and pressure control systems,” Journal of Energy Resources Technology, Vol. 122, No. 4, pp. 185-192, 2000. ##