دوره و شماره: دوره 29، 98-2 - شماره پیاپی 105، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-177 
1. هوشمندسازی میدان نفتی آزادگان: مدل داده، شاخص‌های کلیدی عملکرد موزون و داشبورد مدیریتی

صفحه 4-18

علیرضا مهانیان؛ محمدحسن پنجه‌شاهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمدرضا رسایی؛ شعبان الهی