دوره و شماره: دوره 29، 98-5 - شماره پیاپی 108، آذر و دی 1398، صفحه 1-163 
1. بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

صفحه 4-16

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


4. بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات متان در حضور سیال دو فازی آب- هیدروکربن

صفحه 41-49

محبوبه محمدطاهری؛ زهرا طاهری ریزی؛ محمدحسین ملازینلی


5. اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته

صفحه 50-64

یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ پیمان پورافشاری؛ عباس مجدی


11. جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت

صفحه 119-131

نرگس اعتمادی؛ عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی محبعلی؛ فاطمه یزدیان