دوره و شماره: دوره 29، 98-5 - شماره پیاپی 108، آذر و دی 1398، صفحه 1-163 
1. بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت

صفحه 4-16

علیرضا روزبهانی؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


5. اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته

صفحه 50-64

یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ پیمان پورافشاری؛ عباس مجدی