دوره و شماره: دوره 29، 98-6 - شماره پیاپی 109، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-191 
بررسی توزیع انیدریت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس یورتشاه

صفحه 144-161

10.22078/pr.2019.3606.2646

فاطمه مظاهری؛ داریوش باغبانی؛ جهانبخش دانشیان؛ فرج اله فیاضی؛ داوود جهانی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی