دوره و شماره: دوره 19، شماره 59، خرداد و تیر 1388، صفحه 3-67