f7dc9c6ab1f8c7a 8fcd9532671845f 8fcd9532671845f
دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، آذر و دی 1388، صفحه 3-112