دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، آذر و دی 1388، صفحه 3-112