دوره و شماره: دوره 20، شماره 62، مرداد و شهریور 1389، صفحه 1-120