دوره و شماره: دوره 31، 1400-6 - شماره پیاپی 121، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-156 
مطالعه تجربی و بررسی ابعادی جداساز سرچاهی دوفازی

صفحه 47-57

10.22078/pr.2021.4073.2844

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ علی سلمانی؛ کیوان قربانپور