دوره و شماره: دوره 33، 1402-1 - شماره پیاپی 128، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-176 
ارائه رویکردی جدید در طراحی جداسازهای افقی گاز-مایع

صفحه 3-19

10.22078/pr.2022.4751.3131

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا حسین زاده


بهبود عملکرد دستگاه تقطیر خورشیدی با استفاده از کلکتور صفحه تخت

صفحه 59-72

10.22078/pr.2022.4955.3208

سید محمد صادق موسوی شاد؛ محمد مزیدی شرف آبادی؛ اشکان عبدالی سوسن


ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس

صفحه 108-132

10.22078/pr.2022.4943.3204

مینا سادات هاشمی؛ داوود جهانی؛ سید محسن آل علی؛ علی کدخدایی؛ بیتا ارباب