دوره و شماره: دوره 33، 1402-3 - شماره پیاپی 130، مرداد و شهریور 1402، صفحه 155-1 
بررسی عوامل مؤثر بر اندازه و شکل گرانول‌های γ-Al2O3 سنتز شده به‌روش گرانول‌سازی در روغن

صفحه 127-162

10.22078/pr.2023.4918.3197

حامد نایب زاده؛ علیرضا حیدری؛ علی احمد‌پور؛ ناصر ثقه‌الاسلامی؛ امیرحسین آزمون