دوره و شماره: دوره 29، 98-3 - شماره پیاپی 98، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-174 
11. بهینه سازی فرایند اکسایش کاتالیستی مونوکسیدکربن به روش سطح پاسخ

صفحه 131-144

مهناز پورخلیل؛ سعیده تشرفی؛ نصرت ایزدی؛ انسیه گنجی باباخانی


12. اثر پایه اسپینلی بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیند ریفورمینگ متانول برای تولید هیدروژن در راکتور بستر ثابت

صفحه 145-156

یاسین خانی؛ فرزاد بهادران؛ ناصر صفری؛ سعید ساطانعلی؛ جعفر صادق زاده؛ اکبر زمانیان