دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، مهر و آبان 1385، صفحه 1-112