دوره و شماره: دوره 28، 97-2 - شماره پیاپی 99، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-160 
6. بررسی علل تخریب لوله 8 اینچ فولادی توزیع گاز شهری

صفحه 59-68

محمد شایگانی اکمل؛ امیر پاشا؛ آذین احمدی