دوره و شماره: دوره 30، 99-5 - شماره پیاپی 114، آذر و دی 1399، صفحه 1-154 
بررسی آزمایشگاهی اثر رس کائولینیت بر عملکرد تزریق آب با شوری کم در محیط میکرومدل

صفحه 72-83

10.22078/pr.2020.3890.2772

راضیه کشیری؛ عظیم کلانتری اصل؛ رفعت پارسایی؛ مجتبی قائدی؛ حجت مهدی یار