دوره و شماره: دوره 29، 98-1 - شماره پیاپی 104، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-171 
1. اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله

صفحه 4-15

رضا خطیب زاده دوانی؛ رضا میراسمعیلی؛ محمدرضا سلطان محمدی