دوره و شماره: دوره 31، 1400-3 - شماره پیاپی 118، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-164 
ارائه رابطه نیمه‌تجربی نوین به منظور طراحی جداسازهای دوفازی

صفحه 71-89

10.22078/pr.2021.4389.2992

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا حسین زاده؛ علی سلمانی سیاح؛ کیوان قربانپور