دوره و شماره: دوره 32، 1401-1 - شماره پیاپی 122، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-183 
مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته

صفحه 51-63

10.22078/pr.2021.4528.3041

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

صفحه 108-123

10.22078/pr.2022.4559.3053

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران

صفحه 124-145

10.22078/pr.2022.4460.3027

پویان بازوند؛ کامیار احمدپور؛ محمدرضا نیکنام؛ بهنام نصرت پناه؛ امین دریاسفر


حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

صفحه 146-156

10.22078/pr.2022.4364.2983

علیرضا فضلعلی؛ سلمان بهمنی؛ هدیه غفاری؛ محمد آقایی؛ عبدالرضا مقدسی


حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

صفحه 157-167

10.22078/pr.2022.4569.3064

فیروزه غلامی؛ علیرضا حبیبی؛ سمیرا پاکدل؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی