دوره و شماره: دوره 32، 1401-5 - شماره پیاپی 126، آذر و دی 1401، صفحه 176-1