دوره و شماره: دوره 32، 1401-5 - شماره پیاپی 126، آذر و دی 1401، صفحه 176-1 
5. بررسی نرخ‌های رسوب‌گذاری و فرونشست در دشت‌گرگان با استفاده از مدل‌سازی حوضه

صفحه 72-82

ارسلان زینل زاده؛ جواد هنرمند؛ سمیه پرهام؛ کتایون رضایی پرتو