دوره و شماره: دوره 29، 98-6 - شماره پیاپی 109، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-191 
11. بررسی توزیع انیدریت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس یورتشاه

صفحه 144-161

فاطمه مظاهری؛ داریوش باغبانی؛ جهانبخش دانشیان؛ فرج اله فیاضی؛ داوود جهانی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی


12. ارزیابی فنی فرآیند یکپارچه شیرین‌سازی و غنی‌سازی گاز

صفحه 162-173

حمیدرضا مهدی پور؛ آتیه قربانی؛ محمد کاظم حمیدنیا