دوره و شماره: دوره 26، 3-95 - شماره پیاپی 88، آذر و دی 1395، صفحه 1-210 
میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان

صفحه 68-81

10.22078/pr.2016.649

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم پور بناب؛ محمد رضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان

صفحه 112-122

10.22078/pr.2016.646

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ تکتم شنوایی زارع؛ خدیجه صالح آبادی